Skolen i Øster Velling 1690 - 1957
 
1690 Var der "ingen degnebolig og skolehus; degnen var som fra arrilds tid en skoleperson af Randers latinskole".
1690 var Jens Pedersen Karmark løbedegn her.

1741 opførtes den første degnebolig af grev Reventlow, men
1743 havde fru justitsraad Lange til Asmild endnu ikke bygget de påkrævede tre fag skolehus.

1813 byggedes en ny skolestue på 4 fag af sognets største lodsejer proprietær Hansen til Marsvinlund, dog med anvendelse af loft og vinduer fra den gamle skolestue.

1816 fik degneboligen 2 fag tilbygning
1844 lønnedes degnen "på gammel vis".
1857 var "boligen gammel, dog nogenlunde god", og på jordlodden, 7 tdr. land god jord, holdtes 4 køer og 6 får.

1860 byggedes en ny skole med lærerbolig.

 

1. Thomas Henriksen Blichfeld -1720. Født 26/4 1686 i Vellev søn af præsten Henrik Frandtsen Blichfeld og Kirstine Christensdatter Brasch.

Student Viborg 1703, Cand theol 1714, degn i Øster Velling- Helstrup-Grensten, ca. 1720 pers. kapellan i Ranum, ordineret 21/8 1733, 2/3 1742 res. kapellan i Strandby-Bjørnsholm-Malle, død 18/11 1747, ugift.

Eftermæle af ham selv på tavle udvendig på Malle kirke. Se:"Farstrup og Axelsens Dagbøger", s. 267ff.

2. Laurits Pedersen Winding, ca. 1720-35. Født 30/5 1701 søn af Peder Sørensen Winding, præst i Øster Velling(1686-1734) og
gift med Else Jensdatter Thorup.

Student Kolding 1720, cand theol 1726, degn her, 1721 var han rejst fra embedet for i København at studere til exam phil. 1725 contribuerede han 4 mk og 8 sk. 19/9 1729 tillige successor for faderen, ordineret 23/9 1735, præst i Øster Velling-Helstrup-Grensten, død den 5/1 1745.
Gift 1. 7/12 1735 med Anna Elisabeth Jacobsdatter Spjellerup datter af præsten i Mov , f. ca. 1700 og død 17/6 1740: 5 børn.
Gift 2. 8/6 1742 med Elisabeth Friis; 2 børn. Hun giftede sig igen med den næste præst her Knud Jensen Schiwe (1745-46). Han blev præst i Haslund-Ølst. Hun døde 20/4 1752.

3. Degnen, 1735-39, ukendt. Mette Degn var fadder 1738.  

 
4. Haagen Andersen Holt (Holth), 1739-80, student, 5/6 1739 sognedegn her, blev tillige skoleholder i Øster Velling og Helstrup, havde 1750 i løn 22 rdl. 4 mk. og ydede 15 skp. 4/5 fdk byg til Randers sk., død 17/6 1780.
Gift 24/8 1740 med Anne Hybertsdatter Lam, død 20/12 1769. Ingen børn, hendes eneste broder døde før 1769 i Århus, ugift; der var ikke andre arvinger, og degnen beholdt det fattige bo.

5. Jens Sørensen Dahl, 1780-1806, født 1744 i Erslev, Galten, søn af fæstebonde Søren Jensen dahl, død 1790 i Øster Velling, og Else Andersdatter, død 1793 i Øster Velling degnebolig).

1769 skoleholder i Ølst, 1773 degn og skoleholder i Laurbjerg, 29/5 1780 i Øster Velling-Helstrup-Grensten, kaldet til alle tre embeder af herskabet på Frijsenvold, død 3/7 1806.
Gift ca. 1773 med Kirsten Pedersdatter, født 1747 datter af Peder ... og Anne Nielsdatter,død 1798 i Hadsten. Hun døde i Løvskal sk. Børn: 1. Peder f. 1774, se Løvskal; 2. Carl f. 1775, skrædder og stadstambur i Randers, død 1829; 3. Else Marie, f. 1777, gift 1893 med dragon og skrædder Christian Wilhelm Schiøtte, Randers, var 1806 i Horsens; 4. Anne Marie f. 1780, gift først med Laurits Buchholtz, og anden gang 1819 med Jens Madsen, 1819-57 indsidder i Løvskal ældste sk.; 5. Søren f. 1783 student Randers, sidst præst i Griee i Norge, død 1870, oldefar til generalmajor A.D.D., Norge; 3. Erasmine f. 1785, var 1806 tjenestepige på Palæet i Randers, var senere hos broderen i Norge.

6. Thomas Lillelund Ravn, 1806-41, døbt 23/8 1781 i Århus domkirke søn af Guldsmed Ole Ravn og Mette Ulriche Grimstrup). Student Århus 1798, im. ved Københavns universitet, informator i Skjerrum Munkgård, 10/11 1806 degn i Øster Velling, entl.(dvs. afskediget) 1841, død 7/5 1842. Skrev vers i lighed med "Skalle Laust", men simple. Farbror:degn Rasmus Ravn, se Vroue.
Gift 25/5 1808 med Johanne Martha Marie Wardøehuus, f. 1780 i Houlbjerg datter af Degn Chr. Fr. Wardøehuus, se Houlbjerg, død 3/1 1855; 8 børn: 1. Sophie Elisabeth, gift med l. Chr. Nielsen, se Grensten; 2. Ditlev, se efterm.

7. Ditlev Monrad Ravn, 1841-85, født i Øster Velling søn af forgængeren Thomas Lillelund Ravn og Johanne M.M. Wardøehuus, Dim. Ly. 1840, 11/11 1841 l. her og tillige degn her og i Helstrup, entl. 30/9 1885, død 9/2 1891 i Øster Velling. Var sognerådsformand.

Gift 24/9 1845 med Sara Mathea Carøe, f. 22/9 1821 i Randers datter af kystbefalingsmand Johan Frederik Carøe og Christiane Frederikke Caroline Gøtzsche. Død 14/11 1887. Hendes morbroder, Henrik Gøtzsche, var præst her 1843-50.

Hendes søskende:
1.Hansine Cathrine Wedege + l. Chr. Jensen Kousgaard i vindelev ved Vejle
2. Johan Fr. A.M., adjunkt, kgl. translatør
3. Leonhard Fr. Lorck, se Hvilsom
4. Christen Gøtzsche, degn i Langkastrup til 1864.

 
Børn: Hanne Thomine frederikke, f. 8/1 1847, gift 24/11 1890 med Anders Kristensen fra Floes, arbmd og husflidsl. i Ø. Velling
2. Thomas Lillelund, f. 7/2 1848, købm. i Randers
3. Johan Frederik, f. 3/10 1849, død 4/10 1868
4. Christiane Henriette, f. 6/9 1851 gift med Niels Sørensen,f.i Hvorslev, snedker i Ulstrup
5. Charlotte Amalie f. 6/12 1853, død 28/12 1931, gift 3/6 1879 med Karl Johan Nielsen, f. Sdr. Vinge, hmd. i Tindbæk, Skjern, d. 1921
6. Mathilde Sophie, f. 26/8 1856, gift 23/11 1886 med Niels Nielsen, f. på Ourø, mølleforpagter i Kjellerup Mølle ved Mariager
7. Andreas Hougaard, f. 12/6 1861, portner i København
8. Ane Margrethe, f. 29/9 1863 g. 7/12 1880 med Peder Pedersen Kjærsgaard, f. i Vissing, gdr. i Stevnstrup
9. Mathea Marie, f. 25/11 1865, g.m. skomagermester Christensen i Hadsten.

8. Peter Rasmussen Pedersen, 1885-93, født 21/12 1859 i Romalt
søn af husmand Rasmus Pedersen, og Mette Marie Sofie Karoline Kristensdatter, Dim. Bl. 1883, 1884 2'l. i Kristrup, 9/11 1885 lærer og kirkesanger i Øster Velling.
Gift med Jensine Antonette Rasmussen, f. 1860. 4 børn.

-- Johannes Carsten Bjerg Christensen, 1/12 1890 til 1/5 1891 hjl. i Øster Velling, 1896 l. i Fredericia; hans søster gift med l. Olesen Husted, se Grinderslev.

9. Thøger Gungaard (Kristensen), 1893-1900, f. 14/12 1867 i Istrup, Hvidbjerg vesten Aa. Udd. på Ra. og Bl. 1/9,1886 til 1/7 1887 l. i Romlund-Fiskbæk, dim privat 1888, 1/9 1888 konst. l. i Kølsen og ks. i Vorde, 4/9 1890 l. i Fiskbæk, 19/4 1893 i Øster Velling, 19/3 1900 i Thorslunde pr. Holeby, d. 1927.

Gift 21/8 1888 med Marie Kirstine Sørensen, f. 2/7 1865 i Vium datter af Gdr. Søren Kristian Nielsen og Nicoline Christensen. Børn: 1. Kristen, ansat ved Nordisk Livsforsikring, 2. Søren Kristian, handelsrejsende, 3.Niels, ansat ved toldvæsenet, 4. Karen gift 1916 med pastor Claus Jørgen Pedersen i Tågerup, 5. Elisabeth, død som lille, 6.Elise

10 Jacob Jacobsen Skov, 1900-34, født 23/11 1871 i Lundø søn af gårdejer Jacob Jacobsen og Ane Marie Petersen, Dim. Je. 1896, 1/11 1896 l. i Vinkel ved Højslev, 1/6 1900 i Øster Velling, død pludselig 18/9 1934. 31 kolleger fulgte ham til graven. Hans broder, Johannes Jacobsen Skov, 1920 lærer i Sølsted pr. Visby.

Gift 9/9 1897 med Jensine Christine Andrea Marie Olesen, f. 10/9 1875 i Kvols datter af gdr. Laust Olesen og Inger Mathilde Christensdatter. Død 9/5 1951. Børn: 1. Gunnar, lektor i Roskilde, 2. Johannes, gdr. i Øster Velling, 3. Valborg, sygeplejerske.


11. Kresten Marius Iversen, 1934-, født 13/3 1901 i Tind, Gjerning søn af skovarbejder Chr. Iversen, Dim. Ge. 1928, v. fl. st. 1934 el. i Øster Velling.
Gift 6/11 1932 i Gentofte med Andrea Kathrine Hansen, f. 17/6 1906.

Aug. 1957 nedlægges Øster Velling skole og 17 børn overføres til Helstrup skole.

 
   
   
Tilbage til Øster Velling sogn