Beboere i Stevnstrup 3 - Marken
1970-95
Grenstenvej, Bymarksvej, Bjerregårdsvej, Møllevej, Kragebækken,
Møllevænget, Munkholmvej, Lathyrusvej, Hyacintvej,
Rosenvej og Irisvej

Grenstenvej
1. Brugsen Stevnstrup
V1981 Anders P.H. Madsen + Anne Marie Dahl

2. Brødudsalget/Stevnstrup Bodega
V70 Tage Bach Nielsen, mælkehdl + Inger Marie Bækholm Nielsen
o.1974 Vagn Olesen + Jonna Olesen (til Byvej 4, Grensten)
V75 Lis Frandsen, fru (se evt. Hyacintvej 2)
V1979 Brødudsalget/Stevnstrup Grillbar
V1977/V79 Karl Esig Andersen, salgschauff + Joan Susanne T Stausholm, kontorass
V78 + Annalise Darum, restaur., se Bymarksv. 10
V1979/81 Erik Christensen, servicemand + Else M. C.
V1982/86 Jens Nygaard Jensen + Hanne Hald/Jensen
V92/95 Jens Nygaard Jensen + Minna G Ottesen/Jensen

4.
1968/70/V95 Knud Olesen, lagerforv/repr/værkf + Jytte Nielsen Olesen

6.
V1970/V71 Lars Svanholm Johnsen, (se Fuglebakken 2) ejendoms- hdl/Chauffør + Else Johnsen
V1973/95 Egon Andreasen, banebetj + Betty E. Andreasen (fra Engvej 7)

8.
V1981/95 Claus E.D.Rasmussen, tømrer + Birthe Rasmussen, kontorass

10.
V84/89 Torben Gert Sørensen + Berit Vinter(ikke V88/89)
V90 --- + Susan E M Hansen
V91/95 Ole L Thomsen, chauffør + Mette B Nielsen, speditør

11.
V1970/V79 Jens Klint Bagger Pedersen, driftsleder/radioforhdl + Ella Marie Pedersen
V1980/95 Henning Brandt Pedersen + Liss M. Pedersen (fra Stationspladsen 1a)

13.
1968/70/V1985 Jes Christian Jørgensen, salgschef/fabr/repræs. + Vibeke Jørgensen
V86/V95 Bjørn G Stürup, museumsleder + Guri Dybsand, museumsass

15.
V70 Hans Hjort Larsen, værkfører (bror bor:Skovb. 27) + Inge Pank Larsen
V1973/95 Preben Krebs, værkf + Jonna V. Krebs


16.
V1970/91 Steen Allan Laustsen, elektriker + Diana Betty Kristine Laustsen(ikke V93-95), syerske
V94/95 Steen Allan Laustsen, elektriker

17.
V70/86 Erna Brynnum(1913-86) (+grosserer Egon Brynnum (1913-66)
V87/95 Hakon Østergaard, forvalter + Else Lykke Øster- gaard, fuldmægtig

18.
V78/V1995 Villy Krogsgaard, trikotagehdl + Klara Ruth Krogsgaard (fra Landsbygaden 34)

19.
V1973/95 Harly Milton Kristensen, driftsleder/ regn- skabschef + Henny Kristensen

20.
V1970/85 Poul Emil Brandt, (1925-85) justermester + V86/V94Gerda Lundskov Brandt
V92 Egon Adam Christensen (1927-93), chauffør
V95 Rud D Henriksen + Solveig M Henriksen

Møllevænget
1.
V1970/84 Kaj Mouritzen,(1909-84) pens maskinm +
V88/95 Elna Laura Mouritzen, bogholder

2.
V1970/89 Gunnar Jacobsen Christensen, lektor +
V90/91 Ellen Christensen
V91/95 Stevnstrup Fodklinik
Steffen Hansen + Jytte Nicolajsen, kontorass

3.
V1970/95 Steen Mouritzen, tankmedhj.

4.
V1977/95 Hans Jørgen Birkmann, styrmand + Anne M. Birkmann


5.
V70/71 Anders Ove Pedersen (AO), lektor + Greta Sylvia Jensen/Pedersen
V1973/95 (S) Niels Ove Pedersen, tandlæge + Birgit Randrup-Thomsen, lærerinde

6.
V1970/90 Peder Valsøe Bertelsen, forretningsf./overass + Else Bertelsen(ikke 87/90)
V91/95 Jens E Jensen, landbr medhj + Ingelise K Jensen

7.
V1970/79 Ernst Helge Pihlblad(1937-72), distr chef +
V77/95 Ulla Rostgaard Pihlblad

8. (se Møllevej 8)
V71/V73 Poul Grandjean, købm
V1981/95 Jørgen Kvist Simonsen, snedkersv. + Ellen M. Simonsen, ekspeditrice

10.(eller er det Møllevej 10?; se dér V75)
V75/73 Hans Gammeljord Nielsen, adjunkt + Karen Nielsen, lærerinde
Se videre: Møllevej 10

Munkholmvej

o. 1965 Erling Nyborg Bendsen, regnskabschef.

1.
V1970/V1995 Jørgen Thomas Tind Kristensen, installatør + Anne Marie Fisker Kristensen

2.(tidl. Grenstenv)
V/70/72 Henry Møller, snedkerm. + Inga Marie Møller (til Sønderskhv 8)
V73/V79 Poul Gunnar Tranberg, direktør + Annelise Tandskov Tranberg (1923-77)
V1980/82 Knud E Maaetoft + Karen M Maaetoft
V84/87 Bjarne Mikkelsen, sekretær + Helle R Mikkelsen, sygeplske + Carl P Christiansen, stationsfst
V89 Ken J Andreassen, berider + Mette Andreassen, ekspeditrice (til Byvej 5); V89 også Carl P Christiansen
V92/95 Egon K Hansen, assurandør + Jytte Hansen, sygehjælper

3.
V70 Leif Pedersen, salgschef + Winni Lis Pedersen
V1970/V79 Arne Nielsen, salgschef/repræs. + Ruth Nielsen, sygehjælper
V1979/95 Jens Faurby, advokat + Berit Faurby, sygehjælper (fra Irisvej 3)


4.
V70 Erling Nyborg Bendsen, regnsk chef + Karen Margrethe Bendsen (eller måske nr. 3)
V71 N-E Ulrichsen, prløjtn
V73 Ole Dyhrberg Nychel, advokatfuldm + Lis Nychel
V1977/95 Søren Andreasen, arbejdsmand + Inger Bach Andreasen, reng.ass


 

21.
V70/V71 Birger Overgaard, dekoratør + Johanne Overgaard, kontorass.
V73 Erik Rygaard Lassen, typogr. + Vera Lassen
V1975/85 Kamma J.H.Jensen, lærer
V85/95 Peter J Christensen, serv montør (V90/94 + Gerda M Leest)

23.
V1970/79 Wilhelm Hermann Georg Johannes J Studtmundt (1898-1979) , direktør/driftsleder +
V1981/86 Else Mørkeberg Studtmund + Ingrid Studtmundt
V84/V93 ingen
V94/95 Henrik B Andersen + Tina T Andersen

24.
1968/70/95 Torben Lund, arbm/karton. arb + Anna Margrethe Lund

25.
V1970/95 Aage Winther-Sørensen, driftsleder + Annalise Winther-Sørensen

26.
o.1972/95 Niels Rode Sørensen, murer + Dorte Alsbjerg Sørensen

27.
V1970/V75 Ole Jørgensen(1916-76) + Amanda Hilleborg Jørgensen
V1977/86 Amanda Hildeborg Jørgensen
V87/90 Svend A M Pedersen, bankfuldm + Winnie J Pedersen, lærer
V92/95 Svend Aaquist + Randi Lyngå

29.
V1971/95 Gert Rønnow Thaier,forretn.fører + Edel Marie Thaier
V1984/87 Gert Rønnow Thaier, forretn fører + Lisbeth Hvidsing, ekspeditrice (V89 se Byvej 5)
V91 + Hanne Krogsgaard, kontorass
V92/94 Gert Rønnow Thaier, forretn fører + Hanne K Thaier, kontorass

31.
V1970/95 Poul Vagn Christensen, faglærer + Kate Lis Christensen

35.
V70/71 Kurt Bruno Christensen, underv.kons/chefkons + Tove Jakobine Christensen, kontorass.
V1973/95 Niels T. Staugaard Nielsen, landinsp + Pia T.V. Niel- sen

37. Posthuset i Stevnstrup
V73/71 Henning Mejdahl Poulsen, kleinsm + Jytte Fomsgaard Poulsen
V1977/95 Risgaard Mørup, murer + Anna Mørup, posteksp.tør

39.
V1979/V95 Erik K. Jørgensen, falkredder + Margit G. Jørgensen (se V79 Helstrupvej 25)

41.
V1980/95 Ejvind Frahm-Nielsen + Elsie Frahm-Nielsen

47.
V1970/73 Rasmus Jørgen Fabricius (1889-1976) + Annine Jensine Fabricius (1903-73)
V77/V80 Flemming Tang Frandsen, svejser + Lis Ramskov Frandsen
V1981/86 Karen L. Jensen/Kristensen, histolab + Erik Tind Kristensen, fodermester
V87/94 Karen D J Kristensen (fra nr.42) (til Stationsvej 2a)
V95 ingen

49 "Højgaard" Matr. nr. 9a
R1915 Rasmus Fabricius (1889-1976) + Annine Jensine Fabricius (1903-73)
L63/V70/95 Jens Jørgen Fabricius, gårdejer + Henny Kirstine Fabricius

5. "Munkholm" Matr. nr. 5a
R1950/V95 Søren Therkelsen + Minna Therkelsen

6.

V1971/95 Else Weiss Hansen, adjunkt

8.
V1970/95 Erik Staun Jeppesen, prokurist + Elinor Jeppesen

9.
V1970/V1984 Chresten Sønder-Sørensen, (1912-84) murermester + Gulla Martha Sønder-Sørensen (1917-72)
V79 Gurli E W Kjeldsen, regnskabschef
V85/95 Lars Frydenholm, systemtekn + Inger Frydenholm, sygehjælper (fra Rosenvej 2)

10.
V1970/V73 Thomas Jørgen Møller, overtoldass/ toldkontr + Betty Damgaard Hansen, omsorgskonsulent
V77/V87 John Nørdam Andersen, bogbinder + Vera M. Andersen (til Lyngvej 2)
V87/90 Carsten H Mikkelsen + Lene S Thorsen(V90 se Blomsterparken 15)
V91/95 Niels K S Dinesen + Charlotte Søgaard

11.
V73/76 Aage Andreas Nielsen(1913-76), direktør/ingeniør +
V77/V86 Helle Vibeke Nielsen
V87 Gunnar Christensen
V88/95 Kenth S Kristensen, premierløjtn + Yrsa S Kristensen, apotekass

12.
V70 Leif Pedersen, salgschef + Winni Lis Pedersen
V73 Gerda Gilvard, syerske
V1973/95 Børge Jensen Krogh, salgschauff + Kirsten Krogh

14.
V1970/71 Jens van der Watt Berthelsen, prløjtn + Jette Astrid Berthelsen
V75/73 Finn Nielsen, fotograf + Ingrid Andersen, fritidspædagog
V77/V79 Ole Kondrup, chauff + Lene Kondrup
V80 Jan S Jensen, arbm + Laila Tanski, kontorass
V1981/95 Jan Sonne, arbejdsmand + Laila Sonne, sygehjælper/ kontorass

16.
V1970/95 Aage Martin Hald, værkf + Bente Hald

18.
V1970/73 Erik Ravn, direktør + Else Henriette Ravn (fra Møllev ??; se V71)til Skovb.19
V73/95 Erik Frydenholm, geotekn/kleinsmed + Jette Frydenholm, kassererske (se evt. Rosenvej 2)

20.
V1970/95 Aage Iver Christensen, isenkræmmer + Inger Christensen (1931-82)
V86/93 -- + Evelyn S B Nørring, kasserer

22.
V1970/V1995 Jens Hougaard, portør + Gunhild Hougaard

24.
V1971/85 Mogens AB Fenger-Andersen, eksportkons + Margit Fenger-Andersen
V86/87 Freddie Boysen Jensen, souschef + Ellen M K Jensen, sekretær
V88 ingen
V89 Bent Bjarne Hviid (s.a.Søren Hviid) (til Bjerregårdsvej 1)
V90 Birgit M B Sørensen
V91/95 MAB Fenger-Andersen, salgschef + Hilda C Skriver (ikke V91/92)

Bymarksvej
1.
V73 Jørgen Christensen, repræs.
V1970/73 Christian Sørensen, kartonnagearb. + Vilna Gudrun Sørensen (til Mågevej 7)
V1973/95 Jørn J.Ellekjær Jacobsen, rejsemontør/ elektr + Ketty Daugaard Jacobsen,(1949-94) damefrisør

2.
V1971/95 Anders Jørgen Pind,(1930-93) direktør + Karin Pind

3.
1969/V70/95 Jens Sønder, (se 1970 nr. 424) murerm + Ketty Viola Sønder, damefrisør

4.
V73/71 Byens ejendomskontor: P Thomassen, ejendomshdl
V1973/74 Ingolf Skifter Jensen + Jytte J.K. Jensen
V1977/V1979 Lars Peder Sørensen + Else Marie Sørensen (til Møllevej 10)
V1977/V1982 Bjørn Boe Nielsen + Karen M. Jensen, lærer
V1983/92 Otto G. Werk, designer Anni Z Werk, lægesekretær
V93 ingen
V94/95 Kim R Jørgensen, soc pædagog + Vibeke Jørgensen, sygehj

5.
o.1972 Johnny Ilsing Sørensen, prod.tekn. + Vivi Sørensen
V73/79 Alfred Sølvsten, handelsskoleinsp + Hanne Birch Sølvsten
V1979/93 Peer Olsson, kontorchef + Lizzie Olsson
V94/95 Jens C Jensen, bankfuldm + Lis I L Jensen, dagplejer

6.
V1975/95 Jørn Sørensen, ingeniør M af I + Annie Sørensen

7.
V1970/95 Thorkild Østergaard, listefabr/bygmester + Rita Marie K. Østergaard

8.
V1973/V1989 Børge Villy Larsen, lagerchef + Yrsa M. Larsen, sygehjælper
V90/95 Frede Sørensen, underdir + Kirsten D Sørensen

9.
V1971/85 Niels Winther, lærer + Bodil Winther, lærer
V86/V95 Lars H Petersen, elektriker + Bodil E L Petersen, revisorass

10.
V1977/V1983 Ove Rud Darum, løjtnant/fenrik + Annalise B.E. Darum
V1984/87 Kurt Nielsen,bankfuldm (se evt.V1984) + Anne-Lisbet Nielsen, smørrebr jfr
V88 ingen
V89/95 Hardy L Husum, bankass + Margit K Husum, elev

11.
V75/73 Willy Hovedskov Nielsen, repræs + Astrid Nielsen (til Møllevej 6)
V1977/V1995 Jørgen Johan Lund, uddeler + Anna Grethe Lund

12. Matr. nr. 33a fol 55
huset stammer fra Træegårdene
R 1939 Niels Peter Sørensen (1886-1954) +
VU56/V70 Maren Sørensen (1888-1981) (+Niels Peter Sørensen)
V1970/93 (sønnen:) Ejner Sørensen, fabriksarb
V94 ingen
V95 Kai H Andreasen, slagteriarb


13.
V1973/95 Kaj Ove Rasmussen, salgschef/repræs. + Joan N. Rasmussen

14. Munkholmhallen

15.
V71/75 J Bech Christensen, fabr/direktionssekr. + Annie Christensen
V1977/V1981 Gert Martin Pedersen, maskintekn + Kitty Pedersen,bogholder
V1982/84 Kitty Pedersen + Lene L. Pedersen
V86/89 Kim Bundgaard, programmør + Karin K Bundgaard
V90/91 Jens T Sørensen, maskinsn.lærl + Lene V Carlsen, revisorass(ikke V90)
V92/94 Morten A Andersen, kleinsmed + Birgitte F Espensen/Andersen, assistent

16. Stevnstrup Børnehave

18. Munkholmskolen

Lathyrusvej (tidl. Elmevej)
1.
V1970/75 Frode Leif Weltz, salgschef + Maren Rigmor Weltz
V77/95 Tage Asferg, murer + Mona G. Asferg

3.
V1970/V1995 Erik Hørslev Sørensen, overtoldass + Birthe Sørensen

5.
V1970/84 Leon Smith Pedersen, (1921-85) vicetoldinsp + Astrid Skou Pedersen
V85/90 Svend A Mikkelsen, elektriker + Joy L Christiansen
V91 ingen
V92/95 Jens V Jensen, købmand + Kaja V Jensen

7.
V75/73 Niels Erik Koudahl, bankfuldm/-ass + Hanni V Koudahl
V77/V1983 Lars Konggaard Jensen, bankass + Bitten SM Jensen
V1984/87 Ole L. Thomsen, (V88: se Blomsterparken 11) chauffør + Lene S. Weldum,(også V88/89) edb. ass./driftsplanl
V90 Per L Jensen, sømand + Bente A Jensen, bryggeriarb + Karin E Eliassen
V92/94 Carsten K Schødt + Lene P Schødt
V95 Torben Nielsen, salgskons + Anne-Marie Nielsen

9.
V1973/V95 Knud Erik J Munch, maskinarb + Alice HB Munch

11.
V1979/89 Birgit Ingerslev, sundhedspl(ikke V87/86)
V1986/87 Nanna Christiansen, apotekass (V88:se Munkh.v.2)
V90/91 Simeon N S Berthelsen + Anna M A Berthelsen, frisør
V92/95 Erik B Jørgensen, lærling + Ulla Pallesen Christensen, kontorass (fra Skouboulv 6)

Hyacintvej (tidl Bøgevej)
1.
V70/71: Svend Heidmann, lærer + Elsie Birthe Friborg Heidmann
V1973/91 Vagn Foged, værkf + Kirsten Foged, kontorass
V92/95 Niels Mariendal, kartonn arb + Lene Blumensaat Christensen/Mariendal

2.
V1970 John Henriksen, ingeniør + Birgit Henriksen
o.1971/V79 Peter Broge Frandsen, bankass + Ragna M Frandsen
V80 Jørgen I Christensen, arbm + Sonja B Madsen, malersvend (se Skovbrynet 5)
V1981/88 Flemming T. Frandsen, svejser + Lis R.Frandsen, sygehj (V86/87)
V89/91 Egon C Møller, pladesmed + Arja I Saarinen-Møller
V92/95 Christen Hviid Christensen + Gerda R Christensen (fra Landsbygaden 9)

3.
V1971 P.G. Lauridsen, ingeniør
V1973/77 Ancher E Melgaard, autoforhdl + Ruth Melgaard
V1978/V83 Eva Lunde Hansen, lærer
V1984 Kjeld S. Søgaard, montør + Shinny M. Søgaard, fotograf
V85/88 Søren E Løth, førsteass + Karin Løth
V89/90 Steffen Hansen + Jytte Nicolajsen, kontorass
V91 Karin Løth
V92 Søren E Løth, førsteass
V93/95 Kaj Jensen, specialarb + Dorthe A Jensen

4.
V1970 Leif Poulsen, lærer + Else Anni Poulsen
V73/75 Robert Lunde Hansen, lærer + Eva Lunde Hansen, lærer( se nr. 3)
V77/V95 Jens Kloborg, statsaut rev + Winnie MI Kloborg

5.
V70 Thorkild Bjerre, maskining. + Birthe Solveig Lindahl, socialrådg. (til Johannesberg, Randersvej 33; se V73/75/78)
V1973/V1982 John Sanning Hansen, købm + Rita Hansen
V1983 Henrik G. Hansen, revisor + Anni F. Christensen, kontorass
V85/95 Kjeld S Søgaard, montør + Shinny M Søgaard, fotograf

6.
V77/V95 Jørgen Kaarsgaard, ingeniør + Inge M. Kaarsgaard

7.
V1973 Niels Aage Jensen Vissing, chauffør
V1975/95 Henning Kjærsgaard Jørgensen, chauff + Else J. Jørgensen

8.
V1970/95 Ejgil Sørensen, arbejdsmand + Lykke Dorthe Sørensen

 

Bjerregårdsvej
1.
V1977/V1984 Henning Ramsgaard, kommunebogh/kontorchef + Aase Ramsgaard, overass
V84/V89 Oscar Laursen, smedem (1927-86), fra Gl. Silkebv. 7) + Helle Laursen, bankass(til Krokusvej 12)
V90/94 Bent Bjarne Hviid (fra Munkholmv.24) + Birgit S Hviid, syerske(ikke V94)
V94/95 Steen S Pannerup, overchauffør + Ann D Pannerup

2.
V1982/85 Anders P.H.Pedersen + Anne Marie Dahl
V85/95 Finn B Palm, montør + Aase R Palm, oldfruesousc.

3.
V1977/78 Poul Bøgelund Ravn, salgschef + Inger Kaja Ravn
V1980/95 John Rye Caspersen + Kirsten H. Caspersen


4.
V84/90 Anders L Munk, lagerforv/disponent + Ane Marie V Munk
V90 både Svanholm og Munk
V90/95 Hans Svanholm, overlæge + Else M Svanholm, cand mag

5.
V1980/93 Asger Hansen, kriminalass. + Anne M. Hansen ( fra Skovboulv.9 /Stationsvej 22b)
V94 ingen
V95 Claus B Molbo, elektriker + Connie I L Molbo

6.
V84/89 Hans C. Nexgaard, afd leder + Lene Nexgaard, kontorass
V90/95 Villy I Jensen, direktør + Inga Jensen, sekretær


7.
V.1983/95 Ole Jensen, (1946-95) montør + Hanne R. Sunke, kontorass.

9.
V1973/95 Darling Nielsen, repræsentant + Margrethe Marie V Nielsen

10.
V73/V1991 John Ove W Andersen, løjtnant + Judith Inger Andersen, sygepl
V92/95 Jørgen H Nielsen, lærer + Helle Sommer

11.
V1972/V1995 Tage J. Løvschall, salgsass + Inge P Løvschall

13.
V75 Kaj Flarup Pedersen, murerm
V1977/V95 Hans Peter Brøchner, overass + Hanne B. Christensen/Brøchner, assistent

15.
V77/V1991 Helle B. Gøtsche, tandlæge
V94 -- + Jens K Olesen, salgschef (fra Mågevej 19)

17.
V77 Finn Harward Randi Rasmussen, overtelegrafist (1933-77) +
V1978/84 Dorrit Hørmann Rasmussen
V86/91 Finn Sørensen, træind arb + Dorte E C Brandenborg
V92 ingen
V93/95 Per C Thulstrup, landmand + Birgit Thulstrup

Møllevej
1.
V1970/V79 Willy Uhrenholdt, mølleejer

1a
V87/88/92/95 Christian Sørensen, (1924-95) arbejdsmand + Vilna G Sørensen

1b
V1970/V1981 Willy Uhrenholt, mølleejer (1914-82) + Anna Rank Uhrenholdt (1918-76)
V1984/95 John G. Laursen, postbud + Kirsten K. Laursen, ekspeditrice

2.
V1973/74 Preben Christian Thomassen,ejendomshdl + Lisa Roed Thomassen
V77/V1984 Søren (Hviid) Christensen, (1904-84) gdr + V88/91Kirstine Marie Hviid Christensen
V92 ingen
V93/95 Jan Sørensen, automek lær + Jane Lund

2x "Stevnstrup Mølle" Matr. nr.4l (12f) fol 57
vindmølle fra 1872 brændt 1904 ved lyn
R1948 Willy Uhrenholdt

3.
V1970/95 Egon Piilgaard, tømrer + Alice Helga Laursen Piilgaard

4.
V77/V1987 Preben A. Thomsen, lærer + Inge Thomsen, dagplejeass.
V88/95 Peter Kromann, maskinarb + Minna D Kromann, sygehjælper (se Engvej 7/Hedebakken 5)

5.
V70/73 Lauge Lund Høstgaard, tømrer + Inge Høstgaard
V73/V75 Henning Ramsgaard, ekspedsekr (til Bjerregaardsvej 1)
V77/V1995 Flemming Foged, typogr + Anninne Abildgaard/Foged


6.
V77/V80 Willy Hovedskov F Nielsen, repræs + Astrid Hovedskov Nielsen
V1981/93 John Christensen, bankass + Else Schmidt Christensen, lærer
V94/95 John Christensen, bankass

7.
V1970/90 Kaj Grønborg Pedersen, guldsmed + Anna Sørensen Pedersen
V92 Arne G Horn, lærer + Britta B Madsen(fra Bøgebakken 1/Krokusvej 12)
V93/95 Britta B Madsen

8. (se Møllevænget 8)
V1970/V73 Poul Grandjean, købmd (se Møllevænget 8) + Eva Limkilde Grandjean
V1973/95 Knud Erik Jensen, konsulent + Margit Jensen

10.
V73-75 se Møllevænget 10!
V77/V79 Ole S Læssøe Amstrup, Læge + Elisabeth M Amstrup
V1980/95 Lars Peder Sørensen + Else Marie Sørensen (fra Bymarksv 4)

12.
V1973/95 Poul E. Thomsen, salgschef + Grethe Lysdal Thomsen

14.
V1973/95 Poul Erik J Albæk, specialarb + Anine MS Albæk

Rosenvej
1.
V1970/V1995 Anders Skovgaard Christensen, ingeniør M af I + Hanna Christensen, lærer

2. tidl. Grenstenvej nr. 22 ??
V1970/V79 Bent Michael Pedersen, portør / Else Lissy Kristensen, sygehjælper
V1979/84 Lars Frydenholm + Inger (til Munkh.vej 9)
V85/93 Willy Sørensen + Bodil H Andreasen/Sørensen, sygehjælper
V94/95 Stephen T Garwell + Tove M Garwell, bager

3. Gardinbussen
V73/V1995 Per Lauritzen Christensen, forr fører/ afd. chef + Karen Christensen

4.
V1973/95 Jens Christian Schrøder, mekaniker + Joan L. Schrøder

Irisvej (tidl. Pilevej)
1.
V1973/95 Hans Langkilde Lauesen, major + Birgit Lauesen

2. (tidl Grenstenvej) Børnehave/V88 Sol- og Garncenter
V1970/86 Knud Erik Mathiasen, chauffør/musiker + Ruth Mathiasen, barnepl ske
V87/91 Erik E Nielsen, insp + Linda K D Nielsen
V92/95 Ove Jakobsen + Esther Jakobsen, sygehjælper


3.
V1970 Niels Halling Thuesen, kontorass + Grethe Thuesen, sygepl
V1972/V79 Jens Faurby, advokat + Berit Faurby
V1979/V83 Keld D. Sørensen, elektriker + Ellen B. Sørensen
V1984/94 Poul E. Pedersen, oberstløjtn. + Tove C E Pedersen
V95 Keld Randrup + Heidi Christiansen

4.
V1970/73 Vagn Olesen, tømrer + Jonna Olesen (1974 til Grenstenv.2; Byvej 4 og Staunagervej 2;V75)
V1975/87 Egon Krogh Hansen, stud oecon/radioforh + Jytte Hansen
V87/95 Finn Myrhøj Nielsen, montør + Lone J Myrhøj, syerske

6.
V1973/95 Carsten Nørskov Redder, direktør/chefoperatør + Bibi E T Redder

Kragebækken
2.
V84/V95 Orla Sørensen, rørsmed + Charlotte Jeppesen, kontrolass
4.
V85 Lars A. Sørensen, arbm. + Ivan B Jensen, chauffør
V86/V93 Karl A Danemand, tømrerl.(ikke V94/95, til ØV) + Marianne Bjørn-Nielsen, komtorass
 
Tilbage til Grensten sogn