Kristologi på vejen
Lige ud af landevejen
 
Kristus
Første gang, vi møder betegnelsen Kristus om Jesus, er i Paulus 1. brev til Thessalonikerne. For det meste betegnes Jesus som Herre (Kyrios). Det er også indholdet af den ældste kristne trosbekendelse:"bekende: Jesus Kristus er Herre" (Fil. 2,11). Betegnelsen Kristus bruges nærmest som et navn. Kristus/Messias skal formodentlig sikre forbindelsen til skrifterne. Jesus er opfyldelsen af Bibelens forudsigelser.
Jeg gætter på, at det er Paulus, der har fundet på at kalde Jesus Kristus. Jeg anser det for helt usandsynligt, at Jesus selv har anset sig for Messias eller Kristus - tværtimod.
Men det er nu allerede i 1. Thess Jesus som Guds søn og Herre, der betyder noget. Senere bliver Jesus opfattet som Gud selv, f.eks. Johs ev, hvor den såkaldte vantro Thomas tiltalte den opstandne Jesus : "Min Herre og min Gud", 20,28.
Jesus var et rigtigt menneske, som gjorde syge raske, fortalte om Guds rige, og om at være rede til at møde Gud. Han døde efter at han var dømt til døden på et kors af den romerske besættelsesmagt for forstyrrelse af den offentlige orden.
Efter sin død blev han set af mange. Man mente, han var opstået fra de døde. Og at det var Gud selv, som på den måde havde givet Jesus oprejsning: Jesus er opfyldelsen af bibelens forudsigelser og altså bestemt af Gud til at frelse verden. Af alle de mange titler, som i bibelen og traditionen bruges om den kommende frelser, bliver det snart "Herren - Guds søn og altså Kristus/Messias", som kommer til at stå i forgrunden. Også "Menneskesønnen" får betydning.
Men Kristus, som for mig at se nærmest bliver et navn på Jesus - hans kendetegn, bliver også det ord, man anvender, når man vil forsøge at finde ud af, hvem Jesus var, og hvad vi skal mene om ham. Det hedder kristologi.
Jesus bliver Guds søn
Hvornår bliver Jesus egenlig Guds søn? Har han været det fra tidernes morgen? Blev han Guds søn, da han blev født (inkarnationen, se Johs ev 1,14)? Blev han Guds søn da han blev døbt af Johannes i Jordanfloden: "Du er min elskede søn, Mark 1,11? Disse spørgsmål synes jeg, man skal overlade til de teologiske specialister.

Imens kan vi så overveje, om Jesus var klar over, at han var Guds søn. Og hvornår blev disciplene klar over det?

Guds søn kender vi fra bibelen (GT) som Israels konge, se Salme 2 og 110. Jeg støtter mig til Gad o. "Guds søn" og "tronbestigelse".
"Herren (Jahve) er blevet konge [Jahve Malak] " nævnes flere steder (se salme 47, 93, 96, 97 og 99). Det menes at have været en årlig tilbagevendende begivenhed måske ved Løvhyttefesten. Gud Jahve bliver indsat som konge - måske symbolsk ved at Israels konge sætter sig på tronen. Måske i forbindelse med et optog med arken ind i Det allerhelligste i Templet, se Salme 24.
Og at Herren (Gud) har taget sæde på sin trone betyder, at han vil holde dom og skaffe sit folk ret.
Og han siger til Israels konge: "Du er min søn, jeg har født dig idag" og "sæt dig ved min højre", salme 2 og 110.
Men kongedømmets fald og tempelkultens ophør i 587 f. Kr. kan have givet stødet til, at tankerne om Guds kongedømme og dommen over verdens folk efterhånden blev rettet ud mod en fjern fremtid, blev eskatologiseret. Guds søn er altså ikke længere Israels salvede konge men endetidens frelser, Messias el. Lign.

Tilbage

Til forsiden

Kristologi
Kristologi handler om, hvem Jesus er. Han er et rigtigt menneske og han er Gud selv. Hvordan skal det nu forstås? Og kan man egentlig forstå det?

I den først tid gik det nogenlunde med at enes om, hvordan man skulle opfatte Jesus Kristus. Man havde jo Paulus og evangelierne. Men efter at de var væk - uden at Jesus var kommet igen - så opstod der uenighed om, hvordan det egentlig var med Jesus og hvad man skulle tro - på.
Lad mig nævne et par eksempler:
Doketismen: Jesus var ikke et rigtigt menneske. Han havde kun et skinlegeme. Her kender vi Markion o. 140 i Rom: Jesus, Guds søn, og den Gud, der frelser os fra denne materielle verden skabt af det gamle testamentes jødiske skabergud, kan ikke selv have del i denne verden.
Arius o. 300: Jesus er hverken Gud eller et rigtigt menneske. Ordet, der blev kød (Logos) er en guds kraft (dynamis) som erstatter sjælen hos mennesket Jesus. Jesus bliver det religiøst og moralsk enestående menneske, som er forbilledet for alle andre.
Ebjoniterne o. 125, jødiske kristne i Jerusalem, opfattede Jesus, Josefs og Marias søn som reformator af jødedommen. Ved sin dåb blev han udnævnt til Guds søn. Problemerne med at finde den rette opfattelse søgte man at løse på det 1. store kirkemøde i Nikæa, 325, ved at sige, at Guds søn født af Faderen - ikke skabt - sand Gud af sand Gud, af samme væsen som Faderen for vor frelses skyld er kommet ned og blevet kød og blevet menneske.

Som så mange gange før og siden lykkedes det ikke af fjerne uenigheden. Har Guds Søn samme væsen som Faderen eller lignende. Er han sand Gud, virkelig 100% Gud eller ej? Men det værste er, at man ikke har fået slået fast at han blev sandt menneske, altså et rigtigt menneske. Jeg tror, at det skyldtes, at det ikke var noget egentlig problem - dengang.
Desuden blev der snart problemer med treenigheden. Var Faderen, Sønnen og Ånden tre guder eller kun een gud.
Og monofysitismen med Euthykes (Presbyter i Konstantinopel o. 450) skabte også problemer: Euthykes nægtede udtrykkelig, at Kristus havde en fuldt menneskelig natur. Han havde kun et menneskelignende legeme, og efter inkarnationen kunne der kun tales om een natur, idet den guddommelige natur helt gennemtrængte den menneskelig natur.

Men har Jesus opfattet sig selv som Guds søn og Israels længe ventede konge, som skulle holde dom og skaffe de retfærdige ret.
Evangelisterne har nok regnet med det. De tror jo selv på, at Jesus er Guds søn. Så Jesus må vel også selv have regnet med det - eller hvad?

Jeg kan ikke få det til at hænge sammen med, hvad jeg ellers læser i Det nye Testamente. Derfor anser jeg det for mest sandsynligt, at Jesus har forsøgt at undgå den slags fremhævelse af hans egen betydning og status.

Først og fremmest hans gentagne afvisning af at være Messias/Kristus. Ikke tale om. Og Guds søn i betydning af kongen hænger uløselig sammen med betegnelsen Kristus/Messias. Det er først langt senere, længe efter hans død, at Guds søn bliver betegnelsen for Gud selv.
Men også Jesu forkyndelse af Guds riges snarlige tilsynekomst bliver problematisk, hvis der skal være plads til, at Jesus skulle opfatte sig selv som dette riges konge. Når jeg hører Jesus tale om Guds rige i Det nye Testamente, så er der ikke plads til andre konger end Gud selv. Det er Gud selv, der tager magten på jorden, som han har den i himmelen. Og med hensyn til konger, kejsere og messiaser så har man fået nok af dem - sporene skræmmer.
Tværtimod er der flere eksempler på, at Jesus skal have fremhævet sin ydmyghed og meget lidt messiasagtig og kongelig værdighed.
Men det Gudsrige, som Jesus forkyndte, kom bare ikke. Og det er stadig ikke kommet. Og måske kommer vi til at vente længe endnu.
I stedet for kom opstandelsen - altså Jesu opstandelse. Jesus tyvstartede med at opstå - før den almindelige opstandelse, hvilket i den grad kom bag på alt og alle - også Paulus. Derfor kom Jesus til at stå i centrum - også for forkyndelsen. Og allerede Paulus er klar med at kalde Jesus for Kristus (Messias) og Guds søn, idet han altså stadig venter Guds rige 1. Thess.
Måske er det Paulus, der har fundet på at kalde Jesus Kristus og Guds søn, altså opfyldelse af bibelens og traditionens profetier om endetidens frelser. Evangelierne har så fulgt det op ved at lægge vægt på Jesu forkyndelse og undergerninger som tegn på, at Jesus er udvalgt af Gud - og altså hans søn på bibelsk manér. Og mange år efter hans død er Jesus steget så højt i guddommelig status, at han står i skyggen af Gud selv, ja, han betegnes som Gud, se Joh ev. (her er vi mindst 50 år efter Jesu død).

 

Først med kirkemødet i Kalkedon 451 blev det på et stormfuld møde - til tider ligefrem med slagsmål - vedtaget, at Guds søn var virkelig Gud og virkelig menneske.
Kristus er sand gud og sandt menneske i to naturer, som hverken er sammenblandede eller skarpt adskilte.
Tonaturlæren sejrede altså over monofysitismen - på papiret. Og "alle" er enige om, og har været det siden, at Kristus både er gud og menneske. Men i praksis forekommer det mig, at det er monofysitismen som har trukket det længste strå: Kristus er sand gud - men han var ikke for alvor et rigtigt menneske. Og det er ærgerligt - men måske forståeligt.

Kristologi på vejen
Vi ved altså med stor sandsynlighed, at Jesus var et rigtigt menneske, der levede o. 30 år ved vor tidsregnings begyndelse. Han døde på et kors, og adskillige mente at have set ham efter hans død. Som tiden gik blev man mere og mere overbevist om, at det var et tegn fra Gud om, at netop Jesus var opfyldelsen af bibelens og traditionens forudsigelser/løfter om endetidens frelser.
Som tidligere nævnt ender det med, Jesus bliver sand gud, virkelig gud, samtidig med, at han stadig er virkelig menneske.
Igennem kirkens historie har man gjort mange forsøg på at forklare, hvordan det kan lade sig gøre, at Jesus både er sand gud og sandt menneske. Jeg tror, at det er blevet vanskeligere idag - eller måske umuligt at bevise eller påvise ved hjælp af fornuft og videnskab.
Derfor vil jeg gå en helt anden vej. Nemlig den vej, Jesus gik, da diciplene mødte ham.
Den første dag i ugen, påskedagen, hvor graven var fundet tom og disciplene fik at vide, at Jesus var opstået, var ifølge lukasevangeliet (24,13) to af disciplene på vej væk fra Jerusalem til Emmaus. Og mens de gik og talte sammen om alt det, der var sket, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham.
Jeg kunne også have nævnt Paulus møde med Jesus på vejen til Damaskus. Og jeg kunne have nævnt Mathæusevangeliets beretning om de elleve disciple, som gik fra Jerusalem og til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne, 28,16.
Men de to i Lukasevangeliet på vej til Emmaus er for mig at se de mest spændende. For de ligner os mest. Og deres situation ligner vores situation mest. Måske er det også derfor, at vi skal høre om dem.
Vi er også på vej. Vi er måske på vej til kirke. Vi læser måske i vores bibel eller hører på andre eller diskuterer med dem. Måske er Jesus også på vej - samme vej som os. Men vi kan ikke se, at det er ham. Han er usynlig - lige som Gud er usynlig.
Da de var ved målet for deres vandring, lod Jesus som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde: Bliv hos os! Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hæld, se DDS 773.
Så gik han ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det.
Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham; men så blev han usynlig for dem.
De sagde til hinanden: Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os.
Og de fortalte de andre, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet.

Vi har her den virkelige Jesus, som var død og opstået. Vi har også den virkelige Gud, som både er synlig og ikke synlig. Det er nu umuligt at komme til Gud bag om og uden om Jesus. Han er Gud - for os. Men det er først med Johannesevangeliet, at det bliver klart: Johs ev lader Jesus sige: Den, der har set mig, har set Faderen, 14,9, og ingen kommer til Faderen uden ved mig, v. 6.
Det er kristologi på vejen - disciplenes vej og vores vej. Måske er det ikke længere muligt at møde Jesus på vejen, som de gjorde det dengang. De var jo heller ikke klar over det. Men de genkendte ham, da han brød brødet!
Jeg tror, at det er det nærmeste, man kan komme en forklaring på, at Jesus er sand Gud og sandt menneske. Jeg tvivler på, at det ved tankens hjælp er muligt at komme det ret meget nærmere. Men måske - og måske møder vi også ham selv. Men jeg tror ikke, at vi når at mærke efter naglemærkerne - som Thomas. Også han ligner os meget.
Karl Erik Jensen.

(Kilder: Kirkehistorie af H.Holmquist og J. Nørregaard, København 1946 og Gads danske Bibel Leksikon, Gads forlag 1965)